ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

About NAA

The National AIDS Authority (NAA) is a national institution created by a national law, the Law on the Prevention and the Fight to Prevent the Spread of HIV/AIDS, which was promulgated by HM the King of Cambodia, on July 29, 2002. Its organization and its functioning are regulated by "the sub-decree number 109,” dated on October 23, 2006.

The NAA is a multi-sectoral body of the Royal Government of Cambodia, consisting of members from 28 ministries, one state secretariat, and the Cambodian Red Cross at the national level, and with the 23 provinces and Phnom Penh Municipality at the sub-national level.

The NAA has its coordinating system and structure around the country. At the national level: the NAA; at the ministerial level: ministerial AIDS committee; at the provincial level: provincial AIDS committee; at the town-district-khan level: town-district-khan AIDS committee, and at the commune-sankat level: commune-sankat AIDS committee.         

The NAA has a core role to lead, manage, and coordinate the control of HIV and AIDS epidemic in Cambodia to ensure that the national response to HIV and AIDS is multi-sectoral and comprehensive in respect to the Three Ones Principle (one national coordinating body, one national strategic plan, and one national monitoring and evaluation system).