ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Notice: The National AIDS Authority (NAA), has great honor to inform to the public user that the National AIDS Authority has changed the website URL (Uniform Resource Locator) from http://www.naa.org.kh/ to http://www.naaa.gov.kh/. Please kindly keep this information for further reference. Thank you!

Updated News

Senior Minister Ieng Mouly Presides Over the 6th Consultation Workshop on Comprehensive and Multi-Sector Strategic Plan for HIV/AIDS

H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority (NAA), presided over the 6th Consultation Workshop on the Preparation of the Sixth National Comprehensive Strategic Plan for HIV/AIDS (2024-2028) on the morning of Thursday, October 19, 2023. This workshop was attended by Excellencies, Ladies and Gentlemen, Representatives of Government Institutions, Civil Society Organizations, and People Living with HIV. H.E. Ieng Mouly thanked Ms. Patricia Ongpin, Country Director for UNAIDS Cambodia, Lao PDR and Malaysia, for technical support in raising the strategic vision of HIV/AIDS in Cambodia, the strategic direction, advocacy, and facilitation to promote and connect leadership in government institutions with development partners and communities to provide life-saving services for HIV/AIDS in ...read more »

H.E. Ieng Mouly is Interviewed at the National Television of Cambodia (TVK) on the Commemoration of the 32nd Anniversary of the Paris Peace Agreements

H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority (NAA), was asked to be a guest speaker at the National Television of Cambodia (TVK) on the 32nd Anniversary of the Paris Peace Agreement of October 23, 1991 on the afternoon of Wednesday, October 18, 2023. Senior Minister Ieng Mouly, a living signatory, recalled the process of the Paris Peace Agreement talks that brought about peace and development. October 23 is considered to be a historic day for the end of the Cambodia Conflict. It signifies the path to peace through negotiations, resolving issues, and coordinating and cooperating with the international community, especially with the permanent members of the UN Security Council, to unite the whole nation of Cambodia. Ending the conflict for elections to take place,...read more »

CNC TV Interviews H.E. Ieng Mouly on The Paris Peace Agreements

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority (NAA), allowed CNC TV to conduct an interview on Wednesday, October 11, 2023, to create a documentary on The Paris Peace Agreements and the countries that were signatories. The Paris Peace Agreements were about cessation of hostilities, the general election, human rights, sovereignty,  independence, neutrality and national unity of Cambodia. HE Ieng Mouly was one of the co-signatories of the Paris Peace Agreements which consisted of four documents: 1. Final Act of the Paris Peace Agreements 2. Agreements on the Comprehensive Solution to the Cambodia Conflicts 3. Agreements on Sovereignty,  Independence,  Neutrality, Territorial Integrity, and National Unity of Cambodia 4. Declaration on Rehabilitat...read more »

Meeting to Review the National Policy to End HIV/AIDS by 2025 and the Sustainability of the HIV/AIDS program 2023-2028

H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority (NAA), chaired a leadership meeting with the participation of  Vice-Chairs, Advisors, and the Secretary-General, on the morning of September 22, 2023, at 9 A.M. H.E. Tia Phalla reported to the Senior Minister, before the start of the meeting, on the readiness to attend the meeting in Geneva, Switzerland in December of 2023, ASEAN's Statement on HIV/AIDS, and to introduce the international role of Cambodia as a member of the UNAIDS Programme Coordinating Board. The meeting focused on reviewing the progress and strategy of the National Policy to End HIV/AIDS and the Sustainability of the HIV/AIDS program to strengthen capacity and empowerment towards achieving the goal of ending HIV/AIDS. This is after having r...read more »

The 2nd Cabinet Meeting, Chaired by Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet

The 2nd Cabinet Meeting of the Royal Government was held on Wednesday morning, September 20, 2023, at the Peace Palace, Office of the Council of Ministers. Samdech Thipadei Hun Manet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia chaired the meeting with H.E. Ieng Mouly in attendance. The 2nd Cabinet Meeting discussed various important topics: 1. The progress on the implementation mechanisms of the 6 priority policies to be implemented before the end of 2023 2. The draft of the National Strategy of on Development of the Informal Economy 2023-2028 3. The report on the macroeconomics and financial situation of Cambodia and the direction of important national policies 4. The draft on the establishment of the State Secretariat of Civil Aviation 5. The draft of the Royal Decree...read more »

Show all news »

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Show all news »

The Prevention, Care and Treatment of HIV and AIDS in Cambodia

Situation and direction in HIV response 2015

The below is the slide presentation title "Situation and direction in HIV response 2015":                                                           ...read more »

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"                                                                                ...read more »

The HIV Voluntary Counseling and Testing (VCCT) in Cambodia

   By 2014 Cambodian people could access to 253 VCCT sites at the health centers, referral hospitals and national hospital throughout the country (23 provinces and Phnom Penh municipality) with high quality assurance.    ...read more »

The Target Group as Drug User in Cambodia

    By 2013 there is about 4,335 DU who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.  ...read more »

Show all news »