ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Notice: The National AIDS Authority (NAA), has great honor to inform to the public user that the National AIDS Authority has changed the website URL (Uniform Resource Locator) from http://www.naa.org.kh/ to http://www.naaa.gov.kh/. Please kindly keep this information for further reference. Thank you!

Updated News

IAS Regional Members’ Virtual Meeting for Asia and the Pacific Islands

On the afternoon of May 7th, from 2pm to 3pm, H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chairman of the National AIDS Authority of Cambodia, participated online via Zoom in the International AIDS Society Asia-Pacific Regional Members’ Meeting which discussed the following topics: 1. Simplifying PrEP 2. Resurgence of STIs 3. HIV and HVP The meeting attendees heard a presentation by a specialist doctor and prepared for what is to be expected at the World AIDS Conference in Munich, Germany in July.          ...read more »

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over an Inter-Ministerial Meeting to Disseminate the Ending AIDS Policy and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028

In the morning of Tuesday, March 26, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over an Inter-Ministerial Meeting to Disseminate the Ending AIDS Policy and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Chair, Vice-Chairs and members of the Inter-Ministerial Technical Taskforce to Eliminate AIDS in 2025 and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 along with the Core Technical Taskforce Assisting Inter-Ministerial Technical Taskforce to Eliminate AIDS in 2025 and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 in meeting room B. During the welcoming address, Senior Minister praised the Inter-Ministerial Technical Taskforce and the Core Technical Taskfor...read more »

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over the NAA Top Management Meeting of March 2024

In the morning of Thursday, March 29, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over the NAA Top Management Meeting of March 2024. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Vice-Chairs, Advisors, Secretary General, Director of Cabinet, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments in Meeting Room B. Agenda of the meeting are as follows: 1) Presentation on Brief Report on Performance and Results in March and Target in April 2024 by H.E. Dr. Chhim Khindareth 2) Presentation on the Results of Technical Inter-Ministerial Taskforce meeting on the Dissemination of National Policy to End AIDS and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 by ...read more »

H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chair of the National AIDS Authority attended a Memorial Service for His Holiness Samdech Preah Akka Maha Sangharajadhipati Kittiutes Pundit Tep Vong, Buddhist Supreme Patriarch of Cambodia

On the afternoon of Friday, March 1, 2024, H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the NAA led a delegation of the NAA to lay a wreath and pay tribute for His Holiness Samdech Preah Akka Maha Sangharajadhipati Kittiutes Pundit Tep Vong, Buddhist Supreme Patriarch of Cambodia, who passed away on Monday, February 26, 2024 at Ounalom pagoda.                    ...read more »

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over the NAA Top Management Meeting of January-February 2024

In the afternoon of Thursday, February 29, 2024, from 03.00 p.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over the NAA Top Management Meeting of January-February 2024. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Vice-Chairs, Advisors, Secretary General, Director of Cabinet, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments in Meeting Room B. Agenda of the meeting are as follows: 1) Presentation on Brief Report on Performance and Results in January-February and Target in March 2024 by H.E. Dr. Chhim Khindareth 2) Presentation on the Preparation of the Meeting on National Policy to Eliminate AIDS and its Sustainability Program for 2023-2028 by H.E. Dr. Hor Bunleng &...read more »

Show all news »

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Show all news »

The Prevention, Care and Treatment of HIV and AIDS in Cambodia

Situation and direction in HIV response 2015

The below is the slide presentation title "Situation and direction in HIV response 2015":                                                           ...read more »

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"                                                                                ...read more »

The HIV Voluntary Counseling and Testing (VCCT) in Cambodia

   By 2014 Cambodian people could access to 253 VCCT sites at the health centers, referral hospitals and national hospital throughout the country (23 provinces and Phnom Penh municipality) with high quality assurance.    ...read more »

The Target Group as Drug User in Cambodia

    By 2013 there is about 4,335 DU who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.  ...read more »

Show all news »