ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Key stakeholders meeting on the contribution to 2014 HIV and AIDS work plan was held at National Aids Authority's (NAA) central office on 17 February 2014.
 
The meeting was proceeded under the chairmanship of HE Senior Minister Ieng Mouly, Chairman of NAA and it is also held a few hours prior to NAA's 2014 retreat departure to Sihanoukville. 
 
At the outset, HE Senior Minister expressed his warmly welcome to key players in AIDS sector including UNAIDS representatives, Cambodian Development Council's, NCHADS', KHANA's and other participants to the meeting. 
 
Senior Minister Ieng Mouly outlined the goal of the meeting and retreat that could bring to solidarity among key players in AIDS sector in Cambodia, and knew knowledge in response to changes in HIV and AIDS epidemic. 
 
The Chairman's opening remark was followed by four presentations by key stakeholders namely Ms Vaneuda from CRDB/CDC, Ms Marie Olile from UNAIDS, Dr. Ly Penh Srun from NCHADs, and Mr. Choub Sok Chamreun from KHANA.  
 
HE Chairman expected that the presentations made by the four key development partners would benefit NAA's retreat so that the government's institution (NAA) could benchmark and develop its plans and projects for future work.