ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ទិន្នន័យសង្ខេបឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ នៅកម្ពុជា

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ទិន្នន័យសង្ខេបឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ នៅកម្ពុជា0.67 MB