ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

  • Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates
  • Vaccine provided complete protection against infection in half of them
  • Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans
  • Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say
By Madlen Davies for MailOnline
Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015
 
An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The results were so positive they spurred Johnson & Johnson to test the vaccine in people. The international trial is underway in 400 healthy volunteers in the United States, East Africa, South Africa and Thailand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the shot, a study found
 
It is the first time since Merck's failed 2007 trial that a major pharmaceutical company has sponsored clinical development of an HIV vaccine, said Dr Dan Barouch, a vaccine researcher at Beth Israel Deaconess Medical Center and the Ragon Institute of Massachusetts General Hospital, MIT and Harvard. Some 35 million people are infected with HIV, the virus that causes AIDS. Since it began spreading 30 years ago, AIDS has killed 40 million people worldwide. Despite progress in treatments, experts believe a vaccine is the best hope for eradicating the disease. In a pair of studies Dr Barouch and colleagues at Johnson and Johnson and elsewhere tested a two-step vaccine, which involves priming the immune system using a weakened version of the cold virus to sneak HIV genes into the body. The second phase involves injecting individuals with a purified HIV surface protein designed to provoke a strong immune response. The company is using the same prime-boost strategy in its Ebola vaccine, now in early-stage human trials, Dr Paul Stoffels, Johnson & Johnsons's chief scientific officer and worldwide chairman, pharmaceuticals, told Reuters. Dr Stoffels said the HIV vaccine trial in monkeys was designed to test the limits of the vaccine, exposing the animals to high levels of an aggressive virus that attacks non-human primates known as simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV.
 
 
Some 35 million people are infected with HIV, the virus that causes AIDS. Since it began spreading 30 years ago, AIDS has killed 40 million people worldwide.
Pictured is the virus in human lymphatic tissue
 
HIV: the facts explained by a medical expert
 
The virus was potent enough to infect 100 per cent of unvaccinated animals after six exposures. Even so, half of the animals who got the vaccine were completely protected.
Dr Stoffels said the infection rate per exposure in the trial is about 100 times greater than what is typically seen in humans. Johnson & Johnson expects the vaccine to prove even more effective in people, but even if the vaccine only protects half of those people who get it, 'it will still have an enormous public health impact,' Dr Stoffels said. If all goes well with the early-stage trial, he expects a larger, phase 2b study to start in the next 18 to 24 months. Phase 2b studies test how well drugs works at the prescribed dose. The research was published online in the journal Science.
 
This article and image is fully quoted from this hyperlink http://www.dailymail.co.uk/health/article-3148249/Hope-HIV-sufferers-New-vaccine-completely-protects-against-virus-enormous-impact-say-experts.html