ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ស្តីពីការស្តីពីការកែសំរួលសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល និងតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា0.48 MB 
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩៨៩ ស្តីពីការស្តីពីការកែសំរួលតំឡើងថានៈ និងតែងតាំងសមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍1.30 MB 
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៤ ស្តីពីការស្តីពីការបញ្ចប់តំណែងអនុរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូប និងតែងតាំងឥស្សរជនចំនួន ២៣៥ រូបជាអនុរដ្ឋេលេខាធិការនៃក្រសួង និង រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន2.62 MB 
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ស្តីពីការបញ្ចប់តំណែង និង ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសមាសភាពក្រសួង និង រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន2.67 MB 
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០០១៤/០០១ ស្តីពីការតែងតាំងទីប្រឹក្សាអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជងឺអេដស៍0.33 MB 
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១១៣/១១៦៨ ស្តីពីការកែសម្រួល និងតែងតាំងបន្ថែមសមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៃ អ.ជ.ប.ជ.អ0.94 MB 
   ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩៤២ ស្តីពីការបេញ្ចប់តំណែង និង តែងតាំង ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស និង ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជងឺអេដស៍0.47 MB