ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ស.ជ.ណ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   សជណ លេខ ២១៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពដើម្បីដាក់ចេញវិធានការទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩1.20 MB 
   សជណ លេខ ៦៤៨ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឯកភាពជាគោលការណ៍ជូនចំពោះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ដាក់​បេក្ខ​ភាព​កម្ពុជា​ធ្វើ​ជា​ម្ជាស់​ផ្ទះ​រៀប​ចំ​សមាជ​អន្តរ​ជាតិ​ស្តី​ពី​ជំងឺ​អេដស៍ នៅអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក នៅឆ្នាំ ២០១៧0.62 MB 
   សជណ​ លេខ ​៥៨៤ ​ករណី​សំណើ​សុំ​គោល​ការ​ណ៏​ពី​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ក្នុង​ការ​ផ្ញើរ​សូច​នាករ​របាយ​ការណ៏​ស្តី​ពី​វឌ្ឍន​ភាព​នៃ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​រាល​ដាល​មេ​រោគ​អេដស៍​ (GARPR) ​ជូន​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ0.66 MB 
    ស.ជ.ណ លេខ ២០៤៨ ស្តីពីគោលនយោបាយ៧ចំនុចក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏0.68 MB