ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំខែ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៤4.59 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣1.42 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣2.81 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣2.58 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣3.85 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៣4.57 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២5.02 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២4.45 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២3.61 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២2.42 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២3.18 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២4.73 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២4.25 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២1.58 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២1.73 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២4.25 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២1.93 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២2.09 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២២3.17 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២២2.20 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២២2.64 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២២2.56 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២២1.96 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២3.25 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២2.82 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២2.13 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២1.47 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២2.83 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១1.64 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១2.23 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១2.12 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២១3.55 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២១2.15 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១3.08 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១0.82 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១2.06 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២១2.85 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២១0.86 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២១2.20 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១1.04 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១2.62 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១2.81 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១1.96 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១2.31 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២១1.52 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២១2.02 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១2.00 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១4.62 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១1.92 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២១4.30 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២១1.94 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២១2.01 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា ផលា ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០1.64 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០2.26 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០1.80 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០0.32 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០3.57 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០0.36 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០2.15 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២០0.21 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២០1.20 MB 
   បទបង្ហាញ ឯកឧត្តម ទា​ ផលា ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២4.40 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០0.21 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០0.62 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០0.87 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០0.59 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០0.76 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០1.93 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២០0.77 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២០0.52 MB 
   បទបង្ហាញលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០0.79 MB 
   កំណត់ហេតុប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០0.53 MB