ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ឯកសារបោះពុម្ភផ្សព្វផ្សាយ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យ​ឆ្លើយតបនឹង​មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍លើកទី ៥ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ “ឈានឆ្ពោះទៅ​ការបញ្ចប់​អេដស៍ ដែលជា​ការគំរាម​ដល់សុខភាព​សាធារណៈនៅឆ្នាំ២០២៥”2.93 MB 
   សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសេវាសង្គមឃុំ សង្កាត់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨27.61 MB 
   របាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីពីការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍​ ឆ្នាំ២០១៩0.54 MB 
   ទិន្នន័យសង្ខេបឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ នៅកម្ពុជា0.67 MB 
   NATIONAL AIDS SPENDING ASSESSMENT FOR THE PERIOD 2016-2017 IN CAMBODIA0.47 MB 
   អត្ថបទបច្ចុប្បន្នភាព នៃការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ និងបញ្ហាប្រឈមនៅកម្ពុជា0.30 MB 
   តំរូវការប្រភពធនធានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិទូលំទូលាយ និង ពហុវិស័យឆ្លើយតបការរាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍លើកទី៣ (២០១១-២០១៥)1.99 MB 
   របាយការណ៍អង្កេតជាតិស្តីពីការចំណាយប្រយុទ្ធនឹងំងឺអេដស៍លើកទី៣សំរាប់ឆ្នាំ២០០៩ និង ២០១០9.27 MB 
   គំរោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិទូលំទូលាយ និង ពហុវិស័យឆ្លើយតបការរាលដាលមេរោគអេដស៍នឹងំជំងឺអេដស៍លើកទី៣(២០១១-២០១៥)1.69 MB