ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

សេចក្តីប្រកាស / សេចក្តីថ្លែងការណ៏

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​រួម​រវាង​ក្រសួង​សុខា​ភិ​បាល​ អង្គ​ការ​សុខ​ភាព​ពិភព​លោក​ និង​អង្គ​ការ​ UNAIDS1.61 MB 
   សេចក្តីថ្លែងការណ៏ទីក្រុងម៉ែលប៊ន0.14 MB