ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

 

ចក្ខុវិស័យ

     អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសំរេចឲ្យបាននូវគោលដៅបីសូន្យ (សូន្យ​ការឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ សូន្យការរើសអើង និង សូន្យការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍) ដើម្បី​​ផ្តល់នូវបរិយាកាសរស់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ចាកផុតពី​ការ​គំ​រាមកំហែង​ដោយ​​សារជំងឺអេដស៍  

 

បេសកកម្មុ 

      ​អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ត្រូវដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និង សម្របសម្រួល​ឲ្យមាន​ការ​ឆ្លើយ​តបទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យទៅនឹង​ការរាល​ដាល​​មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា ដោយប្រ​កាន់​ខ្ជាប់​នូវ​​គោលការណ៍​បីមួយ (មានស្ថាប័នជាតិដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលតែមួយ មាន​​មគ្គុ​ទេស​​ក៍ដោយផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិតែមួយ និង មានប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃ​ជាតិ​តែ​មួយ)​ ។