ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

National Leader

Files for download

 TitleSizeDownload
   Keynote Address By His Excellency Deputy Prime Minister YIM Chhay Ly, Highly Esteemed Representative of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia On the Celebration of World AID Day, 1 December 2018 Under the theme “Together to End AIDS by 2025” At Chaktomuk Conference Hall on 1 December 20180.24 MB