ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Resume of H. E. the Chair

 


Resume of H.E. Mr.  Ieng Mouly, Senior Minister In charge of special mission and Chairman of the National AIDS Authority

 

 

 

 

H.E. Mr. Ieng Mouly is currently Senior Minister in charge of special mission and Chairman of the National AIDS Authority. He took office in October 2013, after the July 2013 general  election. Prior taking up his current  position, the Senior Minister held many posts of high responsibility as follows:

  •        From 2008 to 2013: Senior Minister in Charge of special mission, assistant to the Prime Minister in dealing with mine action. In addition, from August 2012 to September 2013, Senior Minister Ieng Mouly had been 1st Deputy Chairman of the Council for Agricultural and Rural Development (CARD).
  •        From 1993 to 2008: Chairman of the Governing Council of the Cambodian Mine Action Center (CMAC). In August 1993, he was the 1st Cambodian Director of CMAC,succeeding late Sergio de Mello.
  •        From 1993 to 1998: Minister of Information and Member of the National Assembly. As Minister of Information, H.E. Ieng Mouly was an architect of the Cambodian Press Law.
  •        From 1990 to 1993: Member of the Supreme National Council. In his capacity of Member of the Supreme National Council (SNC), H.E . Ieng  Mouly  was one of the 12 Cambodian co-signatories of the 1991 Paris Peace Accords.

 

From January 2014 to April 2018, H.E. Ieng Mouly had been the Chair of Country Coordinating Committee (CCC) of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Cambodia. The Senior Minister was elected a Board Member of the Global Fund by the Western Pacific Region Constituency on April 26, 2018.

In November 2018, the Senior Minister was elected Chair of the Asia-Pacific Regional Expert Group Meeting on Reviewing Implementation of Commitments from the Asia Pacific Intergovermental Meeting on HIV and AIDS Beyond 2015 for a term starting from 2018 to 2019.

 

H.E. Mr. Ieng Mouly graduated from the Cambodia Business School of the Phnom Penh Royal University. He attended the Institut National des Techniques Economicques et Comptables (INTEC) of the Conservatoire National des Arts et Metier (CNAM) in Paris, France ( 1974-1976). With the rise of the Khmer Rouge to power in Cambodia, Senior Minister Ieng  Mouly chose to engage in Cambodian politics in 1976. In 1982, Ieng Mouly left France to join the Khmer People’s National Liberation Front (KPNLF), a non-communist resistance movement. Within the resistance movement, he had held several positions. He became the Secretary General of the KPNLF in 1988. In France, he had worked for 8 years as Chief Accountant and Financial Controller.

 

In 1997, Senior Minister Ieng Mouly was awarded a degree of Doctor of Humane Letters, Honoris Causa, by the Armstrong University, California, USA. In 2001 and 2003, he attended two executive programs at Harvard University, John F.Kennedy School of Government, entitled “Leadership in the 21st Century” and “Strategic Management for Regulatory Enforcement Agency.” The Senior Minister wrote several booklets in Khmer and English on Freedom, Human Rights and Democracy for the publication of the Khmer Buddhist Research Center, in refugee camps at the Thai-Cambodian border. He also wrote articles for the Mine Action Journal of James Madison University, USA. Senior Minister Ieng Mouly is decorated with the Grand Cross of the Royal Order of Cambodia and the Modal of National Merit, awarded by HM the King and with the French Commander de la Legiond’Honneur, by President Jacques Chirac of France. In March 2016, the Senior Minister received the Health Leadership of Asia Pacific from the Government of the People’s Republic of Bangladesh and Partners in Population and Developments.

 

H.E. Ieng Mouly is married to Setha Tum. They have two children.