ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Message of the Chair

Message from H.E. Ieng Mouly, Senior Minister in Charge of Special Mission and Chair of the National AIDS Authority (NAA)

Welcome to the website of the Cambodian NAA. I hope you will be interested with the rich of HIV and AIDS information that you are looking for.

The NAA is the highest authority of the Royal Government of Cambodia to oversee the trend of HIV and AIDS epidemic and to lead and manage the HIV and AIDS responses multi-sectorally and comprehensively. In addition, the NAA also play a role as the HIV and AIDS resource center that could be accessed by everybody who is interested in HIV and AIDS information. Therefore, this website is trying its best to serve our people and others, by providing them with the HIV and AIDS information as much as possible.

The goal of this website is to enable people and organizations involved in HIV and AIDS response, both within and outside Cambodia, to share information and to build and preserve a repository of knowledge about HIV and AIDS epidemic as well as HIV and AIDS response. In particular, the NAA website has its objectives to facilitate the dissemination of the HIV and AIDS; to exchange best practices and lessons learned from HIV and AIDS response; to inform users of news and events; and to promote open discussion as well.

As the Chair of the NAA, I wish to make sure that you get chance to see what NAA doing and for you to get to raise issues with us. In addition, NAA website also connects you to other websites as our partners who are also doing HIV and AIDS response inside Cambodia.

Please have a look around the site and drop us an email on your thoughts. My team is also keen to hear of other issues that you think we should be looking into.

Please explore and enjoy visiting the NAA website. For comments and clarifications, please contact NAA Secretariat through tel/fax. 855 (0)23 8822417, E-mail: info@naaa.gov.kh.