ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

​សិក្ខាសាលា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺអេដស៍​ជូន​ដល់​សិល្បករ សី​ល្បកា​រិនី​
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៤នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៦ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤0.85 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤1.19 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤2.02 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៣ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤1.54 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤1.45 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤3.90 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣2.00 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣4.56 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១០ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣2.23 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៩ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣0.21 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៨ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣0.22 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៦ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣0.18 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣0.31 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣0.23 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៣ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣0.22 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣0.22 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣0.32 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២2.99 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២3.79 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១០ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២1.76 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស​លើកទី៩ នៃអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២3.16 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស​លើកទី៧ នៃអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២0.89 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៦ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២0 ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២1.02 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២0.82 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២7.68 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៣ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២1.84 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២3.51 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២3.84 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១22.11 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៨ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១8.17 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១2.48 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៧ ខែមករាឆ្នាំ២០២១4.53 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០4.56 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១០ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០2.43 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៩ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០3.09 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៨ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០2.04 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៧ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០2.67 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៦ នៃអាជ្ញាធរជាតិ​​ប្រយុទ្ធនឹង​​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០2.12 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០6.45 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិ​​ប្រយុទ្ធនឹង​​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០1.98 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិ​​ប្រយុទ្ធនឹង​​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០2.18 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស​លើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិ​​ប្រយុទ្ធនឹង​​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០3.67 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី០៩ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩3.74 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី០៨ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩3.94 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី០៧ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩5.10 MB 
   កំណត់ហេតុ​កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជុំ អ.ជ.ប.ជ.អ1.74 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៦ របស់​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩2.46 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៣ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩8.40 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩3.36 MB 
   របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨2.51 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩3.14 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំរួមប្រចំាខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន1.98 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៩ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨2.39 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៨ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨2.14 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៧ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨2.10 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៦ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨2.50 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨2.04 MB 
   របាយកាណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងស្រីស្រស់ ថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ ត្រូវថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (រៀចំដោយ៖ នាយកដ្ឋានបង្ការ ថែទាំ និងគាំទ្រ)3.43 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៣ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨2.12 MB 
   របាយការណ៏បូកសរុបលទ្ធផលការងារស្តីពីការបង្ការនិងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស័ នឹងជំងឺអេដស័ នឹងគ្រឿងញៀនប្រចាំត្រីមាសទី១ និងទិសដៅអនុវត្តត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ ២០១៨0.73 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨3.11 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨4.35 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងស្រីស្រស់ ថៃ្ងទី២២ ខែធ្នូ ឆាំ្ន២០១៧1.48 MB 
   ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៩ នែអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧0.99 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៨ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧6.50 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារ៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១២-១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបាត់ដំបង3.69 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារ៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ4.47 MB 
   របាយការណ៏បូកសរុបលទ្ធផលការងារស្តីពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស័នឹងជំងឺអេដស័នឹងគ្រឿងញៀនប្រចាំឆមាសនិងទិសដៅអនុវត្តត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ 20174.38 MB 
   របាយការណ៏ កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្នាក់ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមបរុសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ សោមាទេវី ខេត្តសៀមរាប10.13 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧2.33 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧1.81 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៣ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧2.75 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី២ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧2.45 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៧3.88 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦1.40 MB 
   របាយការណ៍សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសលើកទី៦ នៃអាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថៃ្ងទី២៧ ខែតុលា ឆាំ្ន២០១៦0.87 MB 
   របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​ និងសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យទៅនឹងការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ (ឆមាសទី១ ឆ្មាំ២០១៦)7.22 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីពីរក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់២1.00 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថៃ្ងទី២៧ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ សោមាទេវី ខេត្តសៀមរាប1.26 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦0.70 MB 
   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រ្តីបំឡែងភេទ2.49 MB 
    របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦0.57 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦1.24 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦0.50 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីពីរក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ បុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភោជនីយដ្ឋាន អ័រគីដេ1.33 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ឋផលប្រចាំត្រីមាសនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ បុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា0.72 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦0.51 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦0.58 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសលើកទី៥ នៃអាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ថៃ្ងទី០១ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៦)0.73 MB 
   នាយកដ្ឋានទាក់ទង និងចលនាប្រភពធនធាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ (ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)0.11 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសលើកទី៤ នៃអាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថៃ្ងទី២៦ ខែកក្កដា ឆាំ្ន២០១៦0.67 MB 
    កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ (ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦)0.45 MB 
   របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.ជ.ប.ជ.អ0.45 MB 
   របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.ជ.ប.ជ.អ0.60 MB 
   កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៦ (ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)0.63 MB 
   កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ ដែលគួរទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រនៅក្នុង៨ខេត្តដំបូង ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦0.12 MB 
   កិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសលើកទី១ របស់អាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦0.10 MB 
   របាយ​ការណ៍​បេសក​កម្ម​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ (២៩​-៣០​ មេសា ​២០១៥)2.86 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (២០​ កក្កដា​ ២០១៥​)2.75 MB 
   របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ការ​ចុះ​អភិ​បាល​ការ​ងារ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ ​នៅ​មន្ទី​រសុខា​ភិបាល​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​ (៣០​ មេសា ​២០១៥​)1.28 MB 
   របាយ​ការណ៏​ស្តី​ពី​ការ​ចុះ​បំពេញ​បេសក​កម្ម​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ (ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥)9.17 MB 
   របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ពី​ស្ថាន​ភាព​មេ​រោគ​អេដស៏​/​ជំងឺ​អេដស៏​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ (ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥)1.12 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (០៨​ មិថុនា​ ២០១៥​)3.07 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (១៥ មិថុនា​ ២០១៥​)1.96 MB 
   កំណត់​ហេតុ​កិច្ច​ប្រជុំ​ការ​ងារ​បច្ចេក​ទេស​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ (២២​ មិថុនា​ ២០១៥​)2.69 MB 
   របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ប្រចាំ​ខែ ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​​ ២០១៥5.64 MB 
   របាយ​ការណ៏​កិច្ច​ប្រជុំ​មន្ត្រី​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ (ឧសភា​ ២០១៥​)1.53 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី ៤ នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍3.28 MB 
   កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៍ (១៦ កុម្ភៈ ២០១៥)2.70 MB 
   របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥0.66 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំរវាង ឯកឧត្តម តែង គន្ធី និង អ្នកស្រី ឃ្លែរ ស្តុក៍ ប្រធានអង្គការ PSK0.25 MB 
   កំណត់ហេតុប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៏ ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤0.31 MB 
   របាយការណ៍ប្រជុំរួមប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤0.46 MB 
   របាយការណ៏កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសស្រលាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ (ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤)1.24 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ឋផលប្រចាំត្រីមាសទីបីនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្នាក់ជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរសនិងស្រីស្រស់0.71 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការងារយុវជន និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពជា0.30 MB 
   របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ស្តី​ពី ​កិច្ច​ប្រជុំ​សម្រប​សម្រួល​ប្រចំា​ត្រី​មាស​គម្រោង​ស្រី​ស្រស់​ នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប1.18 MB 
   របាយការណ៏ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤0.35 MB 
   កំណត់ហេតុ ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសប្តាហ៏ (ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤)3.53 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំរួមប្រចាំខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤1.70 MB 
   កំណត់ហេតុប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសបា្ដហ៍​ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៣ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤0.20 MB 
   របាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចងក្រងឯកសារយុវវ័យងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤0.22 MB 
   កំណត់ហេតុប្រជុំការងារបច្ចេកទេសប្រចាំសបា្ដហ៍ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤0.21 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំរួម ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣1.34 MB