ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Link​ to Other Websites

No Institution URL Screen Shot

 1.

Ministry of Health

http://www.moh.gov.kh/

 2.

National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD (NCHADS)

http://www.nchads.org/

 3.

National Center for Tuberculosis and Leprosy Control (CENAT)

http://www.cenat.gov.kh/

 4.

National Malaria Center (CNM)

http://www.cnm.gov.kh/

 5.

The United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia/

6. 

World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/countries/khm/en/

7. 

The Global Fund

http://www.theglobalfund.org/en/

 8.

The United Nations Population Fund (UNFPA)

http://countryoffice.unfpa.org/cambodia/

 9.

The United Nation Development Program (UNDP)

http://www.kh.undp.org/cambodia/en/home.html

 10.

The United Nations Office for Project Services (UNOPS)

http://www.unops.org/english/Pages/default.aspx

 11.

HIV/AIDS Data Hub (Cambodia Profile)

http://www.aidsdatahub.org/Country-Profiles/Cambodia

 12.

Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/hiv/basics/pep.html

 13.

Youth Chhlat

http://www.youthchhlat.org/