ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

NAA Leader

Files for download

 TitleSizeDownload
   Closing Speech H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, At the 1st Plenary Meeting of the National AIDS Authority 2024, Office of the Council of Ministers, Phnom Penh, June 11, 20240.13 MB 
   Opening Speech By H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, At the 1st Plenary Meeting of the National AIDS Authority 2024, Office of the Council of Ministers, Phnom Penh, June 11, 2024 0.11 MB 
   Closing Remarks H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Annual Conference of the National AIDS Authority 2023, Independence Hotel, Preah Sihanouk Province December 4, 2023 0.12 MB 
   Opening Remarks H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Annual Conference of the National AIDS Authority 2023, Independence Hotel, Preah Sihanouk Province December 4, 20230.13 MB 
   Closing Speech H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the 2nd Plenary Meeting of the National AIDS Authority 2023, Independence Hotel, Preah Sihanouk Province December 4, 20230.13 MB 
   Opening Speech H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the 2nd Plenary Meeting of the National AIDS Authority 2023, Independence Hotel, Preah Sihanouk Province December 4, 20230.13 MB 
   Speech H.E. Ieng Mouly, Senior Minister in charge of leading the National AIDS Authority and Senior Advisor to the Cambodian Historians Association On the occasion of the opening of the Academic Conference on 500 Years of Friendship: The Church and the Kingdom of Cambodia Royal University of Phnom Penh, September 14, 20230.09 MB 
   Speech HE Ieng Mouly Senior Minister, Chair of the National AIDS Authority For the Opening of Workshop on Official Launching on the Procedure of integrating PLHIV in the ID Poor system in Cambodia, 6 Dec 20220.15 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Closing of the National AIDS Authority’s Convention, held via BlueJeans video conference, at the National AIDS Authority Headquarters, Meeting Room B, on November 19, 20200.24 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Opening of the National AIDS Authority’s Convention, held via BlueJeans video conference, at the National AIDS Authority Headquarters, Meeting Room B, on November 19, 20200.24 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Closing of the National AIDS Authority’s Second Plenary Meeting 2020, held via BlueJeans video conference, at the National AIDS Authority Headquarters, Meeting Room B, on November 18, 20200.25 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Opening of the National AIDS Authority’s Second Plenary Meeting 2020, held via BlueJeans video conference, at the National AIDS Authority Headquarters, Meeting Room B, on November 18, 20200.24 MB 
   Speech By Senior Minister HE Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the ceremony to disseminate the official use of the Fifth National Strategic Plan for Comprehensive and Multi-Sectoral Response to HIV and AIDS 2019-20230.14 MB 
   Points of Discussion at National AIDS Authority’s First Plenary Video-Conference Meeting 2020 National AIDS Authority, July 23, 20200.24 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Closing of the Authority’s 2019 Conference Office of the Council of Ministers, November 6, 20190.43 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Opening of the Authority’s 2019 Conference Office of the Council of Ministers, November 6, 20190.24 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Closing of the Authority’s 2019 Second Plenary Meeting Office of the Council of Ministers, November 5, 20190.24 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, at the Opening of the Authority’s 2019 Second Plenary Meeting Office of the Council of Ministers, November 5, 20190.42 MB 
   Speech By Senior Minister His Excellency Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, on the Opening of forum debating on Promoting Girls for a Bright Future Phnom Penh Sokha Hotel, October 24, 20190.20 MB 
   Opening Speech by H.E. Ieng Mouly Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the National Workshop on Private Sector Engagement in Healthcare including HIV and AIDS Cambodiana Hotel, May 30, 20190.29 MB 
   Welcome Address by Senior Minister Ieng Mouly, Chair of National AIDS Authority of Cambodia Board Member of the Global Fund for WPR Constituency on the occasion of the Opening of the 3rd WPR Constituency Meeting May 6-7, 2019, Port Moresby, Papua New Guinea0.10 MB 
   Opening speech by H.E. Ieng Mouly Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the Validation Workshop on the Review of the 4th National Comprehensive and Multi-sectoral HIV/AIDS Response in Cambodia February 21,20192.60 MB 
   Summary Report H.E. Senior Minister IENG Mouly Chair of the National AIDS Authority On World AIDS Day, 01 December 2018 At Chaktomuk Conference Hall on 01 December 20180.30 MB 
   H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chairman of the National AIDS Authority At the Opening of the 2nd Plenary Meeting of The National AIDS Authority 2018 Office of the Council of Ministers 04 December 20180.41 MB 
   Statement of the Chair H.E. Mr. Ieng Mouly to ESCAP Committee on Social Development0.29 MB 
   H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairperson of The National AIDS Authority, Royal Government of Cambodia in Asia-Pacific Regional Expert Group Meeting on Reviewing Implementation of Commitments from The Asia Pacific Intergovernmental Meeting on HIV and AIDS Beyond 2015. Tuesday, 27 November 2018, UNESCAP, Bangkok0.28 MB 
   Speech of His Excellency Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, presents at the opening of the Second Plenary Session of the National AIDS Authority 2018 at the Office of the Council of Ministers on 4 December 20180.17 MB 
   Remarks by H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairperson of The National AIDS Authority, Royal Government of Cambodia in Asia-Pacific Regional Expert Group Meeting on Reviewing Implementation of Commitments from The Asia Pacific Intergovernmental Meeting on HIV and AIDS Beyond 2015 Tuesday, 27 November 2018, UNESCAP, Bangkok0.19 MB 
   Opening Speech by H.E. Ieng Mouly Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the Consultative Workshop on Sustainability of National HIV/AIDS Response in Cambodia Himawari Hotel, Phnom Penh August 23, 20170.16 MB 
   Opening Remarks by H.E. Ieng Mouly, Chair of the CCC “Country Dialogue Workshop” Hotel Himawari, Phnom Penh January 18-19, 20170.17 MB 
   Draft Speech H. E.Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the CCC in the Opening Session of the CCC Retreat on 21 December 2016 Sunway Hotel, Phnom Penh0.14 MB 
   Keynote speech Of Lok Chumteav Deputy Prime Minister Men Sam An, High Representative of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, delivered at the celebration of the World AIDS Day, 1st December “Towards the Goal of Halting HIV Transmission by 2025” “Early Blood Test, Early Treatment Towards Eradicating HIV” At the Chaktomuk Conference Hall on 1 December 20160.11 MB 
   Welcoming and Opening Speech by H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of National AIDS Authority and Chair of the CCC at KAP-PLWD-FBO National Consultative Meeting August 18, 2015 Himawari Hotel0.05 MB 
   Speech of H.E Ieng Mouly , Senior Minister Chairperson of the National AIDS Authority in Plenary Session of the National AIDS Authority June 30, 2015. The Council of Ministers, Municipality of Phnom Penh0.12 MB 
   Speech of H. E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the Coordinating Committee in KAP-PLWD-FBO National Consultative Meeting April 30, 2015 Phnom Penh Hotel0.09 MB 
   DRAFT Speech of H. E.Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the National Workshop for Validating of 2015 Global Response Progress Reporting in Cambodia March 10, 2015 Sunway Hotel, Phnom Penh0.11 MB 
   National Consultative Workshop on Situation Update and Response Analysis and developing Comprehensive National Strategic Plan and Multi-Sectorial Response to HIV/AIDS IV0.07 MB 
   Draft Speech of HE Ieng Mouly, Senior Minister and Chair of National AIDS Authority of the Royal Government of Cambodia in the 20th International AIDS Conference in Melbourne, Australia.0.12 MB 
   Welcome and Opening Speech for H.E. Senior Minister Ieng Mouly Chair of National AIDS Authority and Chair of the CCC For KAP-PLWD-FBO National Consultative Meeting0.21 MB 
   Speech of H.E Ieng Mouly, Senior Minister Chairperson of the National AIDS Authority in the Closing Session of First Plenary Meeting 20150.09 MB 
   Speech of H.E Ieng Mouly, Senior Minister Chairperson of the National AIDS Authority in the opening session of first Plenary Meeting 20150.11 MB 
   Speech of H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the Coordinating Committee in KAP-PLWD-FBO National Consultative Meeting0.09 MB 
   Speech of H. E.Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority In the Opening Session of the National Workshop for Validating of 2015 Global Response Progress Reporting in Cambodia0.17 MB 
   Speech Presented by H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chair of NAA at the celebration of the 104th Anniversary of the International Womens Right Day (2015)0.13 MB 
   Speech H. E. Senior Minister Ieng Mouly, Chairman of the NAA and Chairman of the CCC In the Opening Session of the National Consultation Workshop on Updated situation and response Analysis and the Development of the National Strategic Plan for Comprehensive and Multi-sectoral Response to HIV and AIDS (NSP-IV)2.23 MB 
   Speech of Senior Minister in Consultative HSS Meeting-Country Dialogue ​20150.23 MB 
   TOAST By H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority at the Reception to Celebrate the 67th Anniversary of the Independence of the Republic of the Union of Myanmar1.95 MB 
   Speech addressed by H. E. Ieng mouly, Senior Minister, Chair of the National AIDS Authority and Chair of the CCC During the World AIDS Day 20140.40 MB 
   Speech H. E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the CCC in the Opening Session of the HIV/AIDS Global Fund Concept Note Consultative Meeting0.11 MB 
   Speech of the Chairman in NAA Annual Assembly of 20140.14 MB 
   Opening Statement delivered by Excellency Ieng Mouly Senior Minister and Chairperson of the National AIDS Authority at the Plenary Board Meeting0.11 MB 
   Speech H. E. Senior Minister Ieng Mouly, Chairman of the National AIDS Authority at the National Consultative Workshop on Advancing HIV-Sensitive Social Protection in Cambodia0.15 MB 
   TOAST By H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority at the Reception to Celebrate the National Day of the Republic of Korea0.10 MB 
   Speech H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of CCC in a Consultative TB Meeting—Country Dialogue 2014 May 22, 20140.14 MB 
   Speech of H.E Ieng Mouly, Senior Minister, Chair of the National AIDS Authority in the Validation workshop on the Global AIDS Response Progress Report to United Nations0.74 MB 
   Remarks by His Excellency Mr. Ieng Mouly, Senior Minister and Chairman of the National AIDS Authority t the High-Level Coordinating Meeting on Reducing Stigma and Discrimination for Improving the Implementation of HIV/AIDS Interventions Among Men having Sex with Men and Transgender People in Cambodia on December 24, 2013 at Sunway Hotel0.04 MB 
   Remarks by His Excellency Mr. Ieng Mouly, Senior Minister in charge of special mission and Chair of the National Aids Authority, on the World AlDS Day Commemoration, 1st December 20132.25 MB 
   Remarks by H.E Ieng Mouly, Senior Minister in Charge of Special Mission, Chair of the National Aids Authority, on the Occasion of Hand-Over Ceremony0.04 MB