ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

Secretariat

The NAA Secretariat is an implementing body under the NAA. It is led by a Secretary General with three Deputy Secretary Generals as assistants.

The NAA Secretariat has four departments as a technical support body:

1.       The Department of Finance and Administration

2.       The Department of Prevention, Care, and Support

3.       The Department of Communication and Resource Mobilization and

4.       The Department of Planning, Monitoring, Evaluation and Research.

The NAA Secretariat has a core role and responsibility to implement the national policy and strategy​​ adopted by the NAA leaders and has specific roles and responsibilities as the following:

1.       Lead, manage, and coordinate the overall management of the NAA Secretariat

2.       Coordinate the organization of the annual NAA congress

3.       Coordinate the organization of the policy board meeting

4.       Coordinate the organization of the technical board meeting

5.       Coordinate the preparation of national policy and guideline

6.       Coordinate the preparation of the national strategic plan, operational plan, and work plan

7.       Coordinate the preparation of the national resource costing and mobilization

8.       Coordinate the national multi-sectoral and comprehensive response to HIV and AIDS

9.       Coordinate the  control of HIV and AIDS epidemic

10.   Coordinate the national monitoring, evaluation, and research of HIV and AIDSand

11.   Coordinate the implementation of other tasks as required by the NAA