ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Updated News

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over the NAA Top Management Meeting of May 2024

On morning of Tuesday, June 4, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over the NAA Top Management Meeting of May 2024. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Vice-Chairs, Advisors, Secretary General, Director of Cabinet, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments in Meeting Room B. The agenda of the meeting are as follows: 1) Guidance on the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028 by H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority. 2) Presentation on Brief Report on Performance and Results in May and Target in June 2024 by H.E. Dr. Chhim Khindareth. 3) Others:  ...read more »

National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2025 Dissemination Meeting at the Ministry of Information

On morning of Tuesday, May 28, 2024, at Chaktomuk Mungkul Meeting Hall of the Ministry of Information, Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority and H.E. Neth Pheaktra, Minister of the Ministry of Information presided over a Dissemination Meeting on the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028. The meeting was held to discuss on the role and responsibilities of the Ministry of Information in implementing the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028. The agenda of the meeting are as follows: 1)    Welcome remarks by H.E. Neth Pheaktra, Minister of the Ministry of Information 2)    Remarks by H.E. Ieng Mouly, Senior Minister and Chair of the NAA 3) &nb...read more »

Senior Minister Ieng Mouly Presides over a Consultative Meeting with AIDS Committee of the Ministry of Rural Development

On morning of Monday, May 27, 2024, Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over a Consultative Meeting with AIDS Committee of the Ministry of Rural Development. The meeting was held to discuss on the role and responsibilities of the Ministry of Rural Development in implementing the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028. The agenda of the meeting are as follows: 1)    Welcome and opening remarks by the Senior Minister 2)    Remarks by H.E. Mat Mara, Secretary of State of the Ministry of Rural Development, Chair of AIDS Committee of the Ministry of Rural Development 3)    Presentation on the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-...read more »

Senior Minister Ieng Mouly Presides over a Consultative Meeting with AIDS Committee of the Ministry of Inspection

On afternoon of Tuesday, May 21, 2024, from 03.00 p.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over a Consultative Meeting with AIDS Committee of the Ministry of Inspection. The meeting was held to discuss on the roles and responsibilities of the Ministry of Inspection in implementing the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028. The agenda of the meeting are as follows: 1)    Welcome and opening remarks by the Senior Minister 2)    Remarks by H.E. Vy Sreypov, Secretary of State of the Ministry of Inspection, Chair of AIDS Committee of the Ministry of Inspection 3)    Presentation on the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028 ...read more »

Senior Minister Ieng Mouly Presides over a Consultative Meeting with the Office of the Council of Ministers’ AIDS Committee

On morning of Tuesday, May 21, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over a Consultative Meeting with the Office of the Council of Ministers’ AIDS Committee. The meeting is held to discuss on the role and responsibilities of the Office of the Council of Ministers in implementing the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV Program for 2023-2028. The agenda of the meeting are as follows: 1)    Welcome and opening remarks by the Senior Minister 2)    Remarks by H.E. An Chealy, Undersecretary of State of the Office of the Council of Ministers, Representative of the Office of the Council of Ministers’ AIDS Committee 3)    Presentation on the National Policy...read more »

The Senior Minister Presides over a National AIDS Authority Meeting

On afternoon of Wednesday, May 15, 2024, the National AIDS Authority organized a meeting with the top management and officials of General Secretariat of the NAA under the high chairmanship of H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the NAA. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteavs, Ladies and Gentlemen, Vice-Chairs, Secretary General, Chief of Staff, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments at Meeting Hall B. The meeting was held to provide guidance and direction to the top management and officials to better understand the National Policy to End AIDS and the Sustainability of HIV program for 2023-2028. In that, H.E. Senior Minister instructed the top management and officials of the General Secretariat to study ...read more »

H.E. Ieng Mouly Presides Over the Ministry of Health’s AIDS Committee Meeting

On Monday morning, May 13, 2024, at the National AIDS Authority, H.E. Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, presided over the meeting with the Ministry of Health’s AIDS Committee. This meeting was organized to review the role and responsibilities of the Ministry of Health in implementing the National Policy to End AIDS and the Sustainability of the HIV Program for 2023-2028. In his opening remarks, the Senior Minister welcomed and expressed his appreciation to the Ministry of Health for its efforts in implementing the HIV response and achieving two of the three, 95-95-95 goals. At the same time, H.E. Senior Minister also thanked the Ministry of Health for establishing the AIDS Committee and organizing the meeting today. With the permission of the Senior Minister, H.E. ...read more »

IAS Regional Members’ Virtual Meeting for Asia and the Pacific Islands

On the afternoon of May 7th, from 2pm to 3pm, H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chairman of the National AIDS Authority of Cambodia, participated online via Zoom in the International AIDS Society Asia-Pacific Regional Members’ Meeting which discussed the following topics: 1. Simplifying PrEP 2. Resurgence of STIs 3. HIV and HVP The meeting attendees heard a presentation by a specialist doctor and prepared for what is to be expected at the World AIDS Conference in Munich, Germany in July.          ...read more »

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over an Inter-Ministerial Meeting to Disseminate the Ending AIDS Policy and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028

In the morning of Tuesday, March 26, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over an Inter-Ministerial Meeting to Disseminate the Ending AIDS Policy and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Chair, Vice-Chairs and members of the Inter-Ministerial Technical Taskforce to Eliminate AIDS in 2025 and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 along with the Core Technical Taskforce Assisting Inter-Ministerial Technical Taskforce to Eliminate AIDS in 2025 and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 in meeting room B. During the welcoming address, Senior Minister praised the Inter-Ministerial Technical Taskforce and the Core Technical Taskfor...read more »

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over the NAA Top Management Meeting of March 2024

In the morning of Thursday, March 29, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over the NAA Top Management Meeting of March 2024. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Vice-Chairs, Advisors, Secretary General, Director of Cabinet, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments in Meeting Room B. Agenda of the meeting are as follows: 1) Presentation on Brief Report on Performance and Results in March and Target in April 2024 by H.E. Dr. Chhim Khindareth 2) Presentation on the Results of Technical Inter-Ministerial Taskforce meeting on the Dissemination of National Policy to End AIDS and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 by ...read more »

prev12345...5758next