ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over the NAA Top Management Meeting of March 2024

In the morning of Thursday, March 29, 2024, from 09.00 a.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over the NAA Top Management Meeting of March 2024. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Vice-Chairs, Advisors, Secretary General, Director of Cabinet, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments in Meeting Room B.

Agenda of the meeting are as follows:
1) Presentation on Brief Report on Performance and Results in March and Target in April 2024 by H.E. Dr. Chhim Khindareth
2) Presentation on the Results of Technical Inter-Ministerial Taskforce meeting on the Dissemination of National Policy to End AIDS and Sustainability of AIDS Program for 2023-2028 by H.E. Dr. Tia Phalla  
3) Discussions: a) Preparation for the New Year celebration at NAA (April 10, 2024) b) Technical Board Meeting and c) Others
4) Recommendations and Conclusion by H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority.