ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority Presides over the NAA Top Management Meeting of January-February 2024

In the afternoon of Thursday, February 29, 2024, from 03.00 p.m., Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority presided over the NAA Top Management Meeting of January-February 2024. The meeting was attended by Excellencies, Lok Chumteav, Ladies and Gentlemen, the Vice-Chairs, Advisors, Secretary General, Director of Cabinet, Deputy Secretaries-General, Directors of Departments, Assistants and Deputy Directors of Departments in Meeting Room B.

Agenda of the meeting are as follows:
1) Presentation on Brief Report on Performance and Results in January-February and Target in March 2024 by H.E. Dr. Chhim Khindareth
2) Presentation on the Preparation of the Meeting on National Policy to Eliminate AIDS and its Sustainability Program for 2023-2028 by H.E. Dr. Hor Bunleng  
3) Discussion: a) Preparation for the 113th International Women's Day in Borsedth District, Kampong Speu Province (March 6, 2024) b) Technical Board Meeting and c) Others
4) Recommendations and conclusion by H.E. Senior Minister Ieng Moly, Chair of the National AIDS Authority.