ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Apps to Help Students Stay Safe

Circle of 6 is a smartphone app that allows you to create a circle of six trusted friends who will receive a pre-written text message in the event of an unsafe or dangerous moment. Please click here to download this application for Android operating system and click here to download this application for iOS operating system. OnWatch: The app can notify a friend or family member when you arrive at home, when you go on a run, or if you find yourself in an unsafe situation. Please click here to download this application for Android operating system and click here to download this application for iOS operating system. HIV testing locator app uses GPS to help you stay healthy and safe by providing information on nearby HIV testing services. Please click here to download this application ...read more »

Researchers Mutate VRC01 Antibody So It Lasts Longer in Blood and Key Tissues

Scientists are pursuing injections or intravenous infusions of broadly neutralizing HIV antibodies (bNAbs) as a strategy for preventing HIV infection. This technique, called passive immunization, has been shown to protect monkeys from a monkey form of HIV called simian human immunodeficiency virus, or SHIV. To make passive immunization a widely feasible HIV prevention option for people, scientists want to modify bNAbs such that a modest amount of them is needed only once every few months. To that end, an NIH-led team of scientists has mutated the powerful anti-HIV bNAb called VRC01 so that, once infused into monkeys, it lasts three times longer in blood than unmutated VRC01, collects in rectal mucosal tissue, and persists there more than twice as long as unmutated VRC01. Concentrating a...read more »

HIV virus reappears in 'miracle' toddler believed to have been cured after years of remission

The Mississippi girl, now 4 years old, was thought to be free of HIV despite being off AIDS drugs for two years Girl's mother received no prenatal care and her HIV was discovered only during labor By Snejana Farberov and Associated Press Reporter Published: 20:12 GMT, 10 July 2014 | Updated: 07:29 GMT, 11 July 2014   A Mississippi girl born with the AIDS virus and in remission for years despite stopping treatment now shows signs that she still harbors HIV — and therefore is not cured. The news is a setback to hopes that very early treatment with powerful HIV drugs might reverse an infection that has seemed permanent once it takes hold. The girl is now nearly four years old. As recently as March, doctors had said that she seemed free of HIV despite not ...read more »

Early Treatment Is Found to Clear H.I.V. in a 2nd Baby

BOSTON — When scientists made the stunning announcement last year that a baby born with H.I.V. had apparently been cured through aggressive drug treatment just 30 hours after birth, there was immediate skepticism that the child had been infected in the first place.   But on Wednesday, the existence of a second such baby was revealed at an AIDS conference here, leaving little doubt that the treatment works. A leading researcher said there might be five more such cases in Canada and three in South Africa.   And a clinical trial in which up to 60 babies who are born infected will be put on drugs within 48 hours is set to begin soon, another researcher added.   If that trial works — and it will take several years of following the babies to determine whether it ...read more »

AIDS figure in 2013

1.6 million deaths, over 2 million new infections, 16 million patients who urgently need treatment; this is the AIDS situation in 2013. This is an illness we have been able to treat for over 15 years now but which still kills 5,000 people a day. We know how to reduce the spread of this disease but because of insufficient investment, it is actually increasing.    Since 2010 we have known that an AIDS-free world is possible. We know that treatment saves lives and drastically reduces the spread of the virus. If testing and treatment were universally available, mortality would drop significantly in just a few years and the epidemic could be stopped by 2050.   (This article is quoted from: http://www.aides.org)...read more »