ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រដទៃ

លរ ឈ្មោះស្ថាប័ន អាស័យដ្ឋានគេហទំព័រ រូបភាពគេហទំព័រ

 1.

ក្រសួងសុខាភិបាល

http://www.moh.gov.kh/

 2.

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ សើស្បែក និងកាមរោគ

http://www.nchads.org/

 3.

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគ របេង និង ហង់សិន

http://www.cenat.gov.kh/

 4.

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់

http://www.cnm.gov.kh/

 5.

The United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia/

6. 

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

http://www.who.int/countries/khm/en/

7. 

មូលនិធិសកល

http://www.theglobalfund.org/en/

 8.

The United Nations Population Fund (UNFPA)

http://countryoffice.unfpa.org/cambodia/

 9.

The United Nation Development Program (UNDP)

http://www.kh.undp.org/cambodia/en/home.html

 10.

The United Nations Office for Project Services (UNOPS)

http://www.unops.org/english/Pages/default.aspx

 11.

HIV/AIDS Data Hub (Cambodia Profile)

http://www.aidsdatahub.org/Country-Profiles/Cambodia

 12.

Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/hiv/basics/pep.html

 13.

យុវវ័យឆ្លាត អនាគតល្អ

http://www.youthchhlat.org/