ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអ.ជ.ប.ជ.អ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   របាយការណ៍ស្តីពីការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩8.67 MB 
   របាយការណ៍ស្តី​ពីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទឹសដៅផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩11.64 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេប កិច្ចប្រជុំពេញអង្គសមាជិកនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩5.01 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេប កិច្ចប្រជុំពេញអង្គសមាជិកនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៩ ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩4.94 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើលទឹសដៅផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.85 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសមាជិកនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.89 MB 
   របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសមាជិកអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨7.98 MB 
   របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧9.53 MB 
   របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសមាជិកអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ ឆ្នាំ ២០១៧2.13 MB 
   សេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧1.19 MB 
   សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិសំរាប់ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦0.85 MB 
   សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី១ឆ្នាំ២០១៦​ (ទី០២​ មិថុនា ២០១៦)1.50 MB 
   កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៦ (ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦)22.64 MB 
    របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ទី១១ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០១៥)8.98 MB 
   សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ឆ្នាំ២០១៥1.34 MB 
   របាយការណ៏នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ (ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៣)0.15 MB 
   របាយ​ការណ៍​កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​គោល​នយោ​បាយ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​លើក​ទី​១​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥6.21 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ២០១៥)0.27 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៤)0.25 MB 
   របាយការណ៏ប្រជុំប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៤)0.25 MB 
   របាយការណ៌ប្រជុំ​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ (ប្រចាំខែ សីហា ២០១៤)0.23 MB 
   របាយការណ៌ប្រជុំ​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ (ប្រចាំខែឧសភា ២០១៤)0.26 MB 
   របាយការណ៌ប្រជុំ​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ (ប្រចាំខែមេសា ២០១៤)0.23 MB 
   របាយ​ការណ៏ ​ការ​ចូល​រួម​របស់​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​លើ​ការ​អនុវត្ត​ អនុ​សាសន៍​នៃ​ការ​ពិគ្រោះ​យោ​បល់ ​និង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ថ្នាក់​ជាតិ ​លើ​ឧប​សគ្គគតិ​យុត្តិ ​និង ​គោល​នយោ​បាយ​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវា​មេ​រោគ​អេដស៍​ជា​សាកល​0.45 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងាររវាងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​​ និង គណៈប្រតិភូក្រសួងកិច្ចការនារី 0.16 MB 
   របាយការណ៌ប្រជុំ​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ (ប្រចាំខែ មករា ២០១៤)1.80 MB 
   របាយការណ៌ប្រជុំ​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ (ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៣)2.82 MB 
   របាយកាណ៍ផ្ញើរជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីការងារសំខាន់ៗរបស់អ.ជ.ប.ជ.អ1.77 MB