ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

របាយការណ៍

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   របាយការណ៏ កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្នាក់ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមបរុសស្រឡាញ់បុរស និងស្រីស្រស់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ សោមាទេវី ខេត្តសៀមរាប10.13 MB