ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ឯកសារកិច្ចប្រជុំសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ឯកសារកិច្ចប្រជុំសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០11.91 MB 
   ឯកសារកិច្ចប្រជុំសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩13.25 MB 
   ឯកសារកិច្ចប្រជុំសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨21.62 MB