ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ក្រុមគោលដៅជាក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅកម្ពុជា

 

 

 

    ​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​​២០១៣ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​មាន​ក្រុម​បុ​រស​ស្រ​ឡាញ់​បុ​រស​​ប្រ​មាណ​ជា ១៥,៣០៨នាក់ ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​សេ​វា​បង្ការ ថែទាំ និង ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​កាម​​​រោគ​ជា​ប្រ​ចាំ។

 

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
    ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៣)0.05 MB