ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

សម្រង់របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពអេដស៍ឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការ UNAIDS

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   សម្រង់របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពអេដស៍ឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការ UNAIDS0.62 MB